e-Learning | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • ติดต่อเรา085-221-5482

 • Line IDdeqpelearning

 • อีเมลe_learning@deqp.mail.go.th

e-Learning courses

หลักสูตร

โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียงวิดีโอและ มัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, webboard, chat)

การออกแบบสื่อด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ (ไม่) น่าสนใจ

การออกแบบสื่อด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ (ไม่) น่าสนใจ หมวด : หมวดหลักสูตรทั่วไป
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

วิดีโอ (e-Learning) หลักสูตร การออกแบบสื่อด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ (ไม่) น่าสนใจ ที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นการนำวีดีโอบันทึกภาพจากการอบรมออนไลน์ (live) เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2564 โดยได้ตัดต่อนำเนื้อหาที่สำคัญมาจัดทำสื่อการเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้สนใจเข้าเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ผลิตสื่อ infographic ในงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์และดูน่าสนใจ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
 1. บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบสื่อ
 2. บทที่ 2 เครื่องมือคำสั่งที่จำเป็น ของ Power point ในการออกแบบ
 3. บทที่ 3 จะใช้สีอย่างไรให้ดู (ไม่) โปร
 4. บทที่ 4 จะเลือกภาพอย่างไรให้ (ไม่) เข้าท่า
 5. บทที่ 5 การจัดวางองค์ประกอบอย่างไรให้ดูโปร
 6. บทที่ 6 เทคนิคที่ทำให้ การนำเสนอดู WOW
 7. บทที่ 7 ทำความรู้จัก Infographic
 8. บทที่ 8 เครื่องมือคำสั่งที่จำเป็นของ PowerPoint สำหรับการทำ Infographic
 9. บทที่ 9 กฎหมายลิขสิทธิ์กับการสร้างสื่อ

9 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการภัยพิบัติ

การจัดการภัยพิบัติ หมวด : หมวดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

การเกิดภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดผิดฤดูกาลที่มีเพิ่มมากขึ้น เนื้อหาหลักสูตรกล่าวถึงความหมายของภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ การวางแผนสำหรับภาวะฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดเดาได้ สถานการณ์และแนวโน้มภัยพิบัติ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างกระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมในการจัดการภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
 1. ภัยพิบัติ
 2. ประเภทภัยพิบัติ
 3. การจัดการภัยพิบัติ

3 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
ประชาคมอาเซียนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประชาคมอาเซียนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

การพัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนไปสู่การจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY: AC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีองค์ประกอบ 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลักที่ 1 ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง เสาหลักที่ 2 ความร่วมมือในด้านเศษฐกิจ และ เสาหลักที่ 3 ความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการส่งเสริมและร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ภายใต้เสาหลักที่ 3 สำหรับหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นทำความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเรียนรู้แนวทางของประเทศต่างๆ ของอาเซียนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 2. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
 3. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
 4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 5. กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

5 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) หมวด : หมวดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 : การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึง แนวคิดที่สอดคล้องตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น โดยการกระตุ้นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ตลอดจนการลดปริมาณขยะ การชำระค่าบริการ มาตรการต่างๆ รวมถึงผลที่แต่ละฝ่ายจะได้รับหลังจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนแล้ว

ส่วนที่ 2 : การฝึกอบรบเชิงปฎิบัติการสำหรับวิทยากร

ส่วนนี้จะเป็นคู่มือสำหรับการเป็นวิทยากรในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ซึ่งหลักสูตรที่จัดทำขึ้นแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ด้วยกัน ดังนี้

 1. หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้บริหาร
 2. หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ปฎิบัติการ
 3. หลักสูตรที่ 3 สำหรับชุมชน

14 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)

การจัดการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) หมวด : หมวดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

ภายใต้กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบัน การจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกจิตสำนึกของผู้ใช้อาคาร ในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบอาคาร การก่อสร้าง และการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถ ของบุคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดำเนินการสำนักงานสีเขียวจะส่งผลตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกในระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฎิบัติงานในทุกภาคส่วน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 1. สำนักงานสีเขียว
 2. การดำเนินการสำนักงานสีเขียว
 3. การจัดการสำนักงานสีเขียว
 4. การประเมินความสำเร็จของสำนักงานสีเขียว
 5. อนาคตสำนักงานสีเขียว

5 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นหลักสากลและของประเทศไทย ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอน ประเภทและขนาดของโครงการ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือประชาชนทั่วไปจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็นในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 1. หลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 4. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 5. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

5 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทฤษฎี ปฏิบัติ นวัตกรรม

โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทฤษฎี ปฏิบัติ นวัตกรรม หมวด : หมวดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบ และทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด มีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นำมาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลต่อตนเอง สัมคม และประเทศชาติตลอดไป

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 1. แนวคิด ขั้นตอนทรงงาน โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม
 2. โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรดิน
 3. โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรน้ำ
 4. โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรป่าไม้
 5. โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : พลังงานทดแทน
 6. ตัวอย่างโครงการ

6 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้ จึงนำเสนอแนวคิดแบบองค์รวมเพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดด้านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากร การออกแบบ เทคโนโลยีสะอาด การคมนาคม ฉลากสิ่งแวดล้อมและการรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด วิถีชีวิต และการจัดการของเสีย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ครอบครัว และสังคมต่อไป

เนื้อหาประกอบด้วย

 1. บทนำ
 2. บทที่ 1 การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 3. บทที่ 2 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน
 4. บทที่ 3 เทคโนโลยีสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. บทที่ 4 การคมนาคมอย่างยั่งยืน
 6. บทที่ 5 ฉลากสิ่งแวดล้อมและการรับรอง
 7. บทที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
 8. บทที่ 7 การตลาดอย่างยั่งยืน
 9. บทที่ 8 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
 10. บทที่ 9 การจัดการของเสีย
 11. บทสรุปการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

11 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
ZERO WASTE : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์

ZERO WASTE : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์ หมวด : หมวดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

"ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)" เป็นแนวทางในการลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้ลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ หัวใจสำคัญก็คือ การจัดการขยะที่ต้นทาง เน้นการลดขยะ การใช้ซ้ำ และการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อนนำไปกำจัด ซึ่งแตกต่างจากการจัดการขยะในปัจจุบันที่เน้นการกำจัดหรือจัดการขยะที่ปลายทาง มากกว่าการแก้ไขที่ต้นทาง โดยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านของเราเอง และทุกคนในครอบครัวลงมือทำได้ทันที

เนื้อหาประกอบด้วย

 1. บทนำ
 2. บทที่ 1 ขยะ
 3. บทที่ 2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. บทที่ 3 แนวคิดขยะเหลือศูนย์
 5. บทที่ 4 การคัดแยกขยะ
 6. บทที่ 5 ตัวอย่างโครงการขยะเหลือศูนย์

6 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
PM 2.5 ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด

PM 2.5 ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด หมวด : หมวดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

ฝุ่น PM 2.5 เป็นมลพิษต่ออากาศและร่างกาย ควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ คือ หน้ากาก N95 ส่วนหน้ากากประเภทอื่นนั้น ช่วยป้องกันได้เพียงส่วนหนึ่ง และควรใส่ให้ถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน แต่วิธีที่ดีที่สุด คือ การแก้ไขที่ต้นเหตุ ดังนั้น มาร่วมด้วยช่วยกันคืนอากาศบริสุทธิ์ให้พวกเราทุกคน ด้วยการควบคุมฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เกินมาตรฐาน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 1. บทที่ 1 ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด
 2. บทที่ 2 รู้จัก PM 2.5
 3. บทที่ 3 PM 2.5 ภัยคุกคามสุขภาพ
 4. บทที่ 4 สู้วิกฤติฝุ่นพิษ PM 2.5

6 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย หมวด : หมวดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

ผู้เรียนจะได้ศึกษาในเรื่องสถานการณ์คุณภาพน้ำในประเทศไทย วิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี แนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และการคิดต้นทุนการจ่ายค่าบำบัดน้ำเสีย และการควบคุมมลพิษทางน้ำ รวมถึงการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยแบ่งเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 1. สถานการณ์คุณภาพน้ำในประเทศไทย
 2. วิธีการออกแบบระบบกำจัดและบำบัดน้ำเสีย
 3. การบริหารจัดการระบบน้ำเสีย

11 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ดูแล บำบัด ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และลดปัญหามลพิษที่อาจส่งผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ หลักการของเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นเทคโนโลยีที่นำไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้ เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

 1. เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมและบำบัดมลพิษ
 2. เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม
 3. เทคโนโลยีภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม
 4. เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม
 5. เทคโนโลยีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 6. เทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

7 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน หมวด : หมวดมนุษย์-สังคมกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างรุนแรงทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ได้ส่งผลในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับผู้ปฎิบัติ และระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชุมชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มต้นจากชุมชน ซึ่งความสำคัญของชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง โดยอาศัยหลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงเป็นการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 1. บทนำ
 2. หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
 3. องค์ประกอบของชุมชน
 4. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
 5. การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
 6. กรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

6 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
การบริโภคอย่างยั่งยืน

การบริโภคอย่างยั่งยืน หมวด : หมวดมนุษย์-สังคมกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

ปัจจุบันการบริโภคมิได้ถูกตีกรอบไว้แค่เรื่องของอาหารการกินอย่างที่หลายคนเข้าใจ หากความหมายแท้จริงของ "การบริโภค" นั้นกว้างขวางและครอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เราจะบริโภคอย่างไรให้คุ้มค่าและยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย

 1. ส่วนที่ 1 คุณกับโลกของคุณ
 2. ส่วนที่ 2 Towards Sustainable Consumption

2 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน (SCHOOL ECOLOGICAL FOOTPRINT)

การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน (SCHOOL ECOLOGICAL FOOTPRINT) หมวด : หมวดมนุษย์-สังคมกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

บทเรียนออนไลน์การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รอยเท้าทางนิเวศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องรอยเท้าทางนิเวศ และส่วนที่ 2 การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน เป็นการถอดบทเรียนจากโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการดำเนินโครงการ ความสำเร็จ อุปสรรคต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ส่วนที่ 1 รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological Footprint)

 1. บทที่ 1 รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological Footprint)
 2. บทที่ 2 วิธีการศึกษารอยเท้าทางนิเวศของโลก
 3. บทที่ 3 ผลการวัดรอยเท้าทางนิเวศ
 4. บทที่ 4 การลดขนาดรอยเท้าทางนิเวศเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง

ส่วนที่ 2 การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน (School Ecological Footprint)

 1. การลดค่ารอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน (School Ecological Footprint)
 2. โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
 3. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
 4. โรงเรียนบ้านเมืองชุม
 5. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
 6. โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
 7. โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
 8. โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา
 9. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
 10. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
 11. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
 12. ความรู้เพิ่มเติมจากโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน

16 บท

ไม่มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เลือกซื้อ เลือกใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เลือกซื้อ เลือกใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวดมนุษย์-สังคมกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

การตระหนักว่าผู้บริโภคมีส่วนในการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และพิจารณาทางเลือกที่รับผิดชอบมากกว่า ทิ้งรอยเท้าทางนิเวศ (Carbon Footprint) ไว้น้อยกว่า รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วย

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 1. การบริโภคแบบยั่งยืน
 2. ผลิตภัณฑ์สีเขียว
 3. ฉลากสิ่งแวดล้อม
 4. ฉลาดกินฉลาดใช้

4 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE CHANGE)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE CHANGE) หมวด : หมวดมนุษย์-สังคมกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์โดยไม่มีขีดจำกัด

หลักสูตรนี้นำเสนอสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัว และการแก้ไขพฤติกรรมต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ตลอดจนการดำเนินงานของประเทศไทยในการลดภาวะโลกร้อน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 1. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
 2. ภาวะเรือนกระจก (GHG)
 3. ยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน

3 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมวด : หมวดหลักสูตรทั่วไป
กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป , นักศึกษา

รายละเอียด เข้าเรียน

เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานและชีวิตประจำวัน เนื้อหาจะอยู่ที่ระดับ Pre-intermediate ถึง Intermediate โดยเน้นพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 1. Introduction and Overview
 2. Speaking
 3. Writing Effectively
 4. Listening Comprehension
 5. Reading Comprehension

7 บท

มีใบประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้เรียน

 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา

หน่วยงาน

 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม