เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ดูแล บำบัด ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และลดปัญหามลพิษที่อาจส่งผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ หลักการของเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นเทคโนโลยีที่นำไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้ เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

  1. เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมและบำบัดมลพิษ
  2. เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม
  3. เทคโนโลยีภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม
  4. เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม
  5. เทคโนโลยีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  6. เทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
7 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม