เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น รวมไปถึงลักษณะการทำงาน การนำเข้าข้อมูล และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
 1. บทนำ
 2. ความสำคัญ
 3. ความหมาย GIS
 4. หน้าที่ GIS
 5. GIS สนับสนุนงาน
 6. ส่วนประกอบ GIS
 7. ข้อมูลในระบบ GIS
 8. ประเภทของข้อมูลเวกเตอร์
 9. การนำเข้าข้อมูล
 10. การประยุกต์ใช้ GIS
10 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม