ผู้เรียนจะได้ศึกษาในเรื่องสถานการณ์คุณภาพน้ำในประเทศไทย วิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี แนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และการคิดต้นทุนการจ่ายค่าบำบัดน้ำเสีย และการควบคุมมลพิษทางน้ำ รวมถึงการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยแบ่งเนื้อหา ดังต่อไปนี้

  • สถานการณ์คุณภาพน้ำในประเทศไทย
  • วิธีการออกแบบระบบกำจัดและบำบัดน้ำเสีย
  • การบริหารจัดการระบบน้ำเสีย
11 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • วิชาการ
  • หน่วยงาน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม