เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายและเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ การศึกษาทรัพยากรน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำ
  2. บทที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  3. บทที่ 3 การเก็บตัวอย่างและการรักษาตัวอย่างน้ำ
  4. บทที่ 4 ดัชนีคุณภาพน้ำ ด้านกายภาพ
  5. บทที่ 5 ดัชนีคุณภาพน้ำ ด้านเคมี
  6. บทที่ 6 ดัชนีคุณภาพน้ำ ด้านชีวภาพ
6 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม