บทเรียน e-Learning หลักสูตร ทรัพยากรปะการังและการประเมินสภาพแนวปะการัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรปะการัง ทราบถึงความสำคัญ ปัยจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อแนวปะการัง พร้อมทั้งมีความรู้ในการสำรวจและการประเมินสถาพแนวปะการัง

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  • บทที่ 1 ความหมายของแนวปะการัง
  • บทที่ 2 ความสำคัญของแนวปะการัง
  • บทที่ 3 ลักษณะทางชีวภาพของปะการัง
  • บทที่ 4 ประเภทของแนวปะการัง
  • บทที่ 5 การแพร่กระจายของแนวปะการัง
  • บทที่ 6 สิ่งมีชีวิตบริเวณแนวปะการัง
  • บทที่ 7 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมแนวปะการัง
  • บทที่ 8 ความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
  • บทที่ 9 วิธีการสำรวจและประเมินสภาพแนวปะการัง
9 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม