บทเรียน e-Learning หลักสูตร ทรัพยากรป่าชายเลน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมทั้งเห็นคุณค่า สามารถศึกษาและสำรวจป่าชายเลนได้

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  • บทที่ 1 ความหมายและการแพร่กระจายของป่าชายเลน
  • บทที่ 2 คุณค่าและการใช้ประโชน์ของป่าชายเลน
  • บทที่ 3 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสำหรับป่าชายเลน
  • บทที่ 4 การแบ่งเขตป่าชายเลน ผลผลิตของป่าชายเลนและสายใยอาหารในป่าชายเลน
  • บทที่ 5 องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน
  • บทที่ 6 ปัญหาและสาเหตุของความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน
  • บทที่ 7 วิธีการศึกษาป่าชายเลน
7 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม