เพื่อให้ผู้เรียนทราบความสำคัญและประโยชน์ของดิน ความแตกต่างของดินแต่ละประเภท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะทางภายภาพของดิน คุณลักษณะทางเคมีของดิน มีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดินและหน้าที่ของส่วนประกอบเหล่านั้น ปัจจัยสำคัญที่ควบคุมการเกิดดิน องค์ประกอบของระบบนิเวศดิน และคุณสมบัติของดิน เข้าใจความสัมพันธ์ของทรัพยากรดินกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น มีความรู้และทักษะในการศึกษาดินภาคสนาม

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
 • บทที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของดิน
 • บทที่ 2 ประเภทของทรัพยากรดิน
 • บทที่ 3 คุณลักษณะทางภายภาพของดิน
 • บทที่ 4 คุณลักษณะทางเคมีของดิน
 • บทที่ 5 ส่วนประกอบของดิน
 • บทที่ 6 ปัจจัยควบคุมการเกิดดิน
 • บทที่ 7 ระบบนิเวศดิน
 • บทที่ 8 ความสัมพันธ์ของทรัพยากรดินกับทรัพยากรธรรมชาติ
 • บทที่ 9 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
 • บทที่ 10 การศึกษาดินภาคสนาม
10 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม