เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำประเภทต่างๆ และความจำเป็นในการตรวจิวเคราะห์คุณภาพน้ำโดยอาศัยดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญแต่ละชนิดได้ ทราบถึงเทคนิควิธีการในการปฏิบัติสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วไปโดยสังเขปทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม มีทักษะในการนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปสู่การปฏิบัติและสามารถทำการตรวจประเมินและติดตามสถานภาพของแหล่งน้ำในธรรมชาติประเภทต่างๆ ตลอดจนสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นได้

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารละลายเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ
  2. การศึกษาทรัพยากรน้ำ
  3. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  4. ความสำคัญของดัชนีคุณภาพน้ำด้านกายภาพและการตรวจวิเคราะห์
  5. ความสำคัญของดัชนีคุณภาพน้ำด้านเคมีและการตรวจวิเคราะห์
  6. ความสำคัญของดัชนีคุณภาพน้ำด้านชีวภาพและการตรวจวิเคราะห์
  7. แบบบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเล
7 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม