มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงลักษณะทั่วไปของหญ้าทะเล ประโยชน์ของหญ้าทะเล ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อหญ้าทะเล ชนิดและลักษณะของหญ้าทะเล พร้อมทั้งวิธีการประเมินและติดตามสถานภาพของหญ้าทะเลได้

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. บทนำ
  2. ลักษณะทั่วไปของหญ้าทะเล
  3. ประโยชน์ของแนวหญ้าทะเล
  4. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
  5. ชนิดและลักษณะของหญ้าทะเล
  6. วิธีการประเมินและติดตามสถานภาพของหญ้าทะเล
  7. แบบบันทึกข้อมูลหญ้าทะเล บทสรุป
7 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม