บทเรียนออนไลน์เรื่องธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงรายละเอียดของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมทางธรณีวิทยา ปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางธรณีวิทยาที่เน้นบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน เสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักชนิดของหินและแร่รวมทั้งสามารถจำแนกหินและแร่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขั้นต้น และผู้เรียนจะได้รู้จักปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรณีวิทยา
  2. ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเลอันดามัน
  3. คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาเบื้องต้น
  4. หินกับการเปลี่ยนแปลง
4 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม