บทเรียนออนไลน์นี้ให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังและแนวปะการัง ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ ปะการังฟอกขาว รวมถึงแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดปะการังฟอกขาว

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
  • บทที่ 3 ปะการังและแนวปะการัง
  • บทที่ 4 ปะการังฟอกขาว
  • บทที่ 5 แนวทางในการป้องกันและลดการเกิดปะการังฟอกขาว
5 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม