การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างรุนแรงทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ได้ส่งผลในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับผู้ปฎิบัติ และระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชุมชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มต้นจากชุมชน ซึ่งความสำคัญของชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง โดยอาศัยหลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงเป็นการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. บทนำ
  2. หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
  3. องค์ประกอบของชุมชน
  4. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
  5. การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
  6. กรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
6 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม