ปัจจุบันการพัฒนามุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศได้นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริการ จนเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน จำเป็นต้องกลับมาสู่หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. แนวคิดในการดำเนินการและความเคลื่อนไหวเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. เป้าประสงค์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. แนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเติบโตสีเขียว
  5. กรณีศึกษาเศรษฐกิจสีเขียว
5 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม