บทเรียนออนไลน์การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รอยเท้าทางนิเวศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องรอยเท้าทางนิเวศ และส่วนที่ 2 การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน เป็นการถอดบทเรียนจากโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการดำเนินโครงการ ความสำเร็จ อุปสรรคต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ส่วนที่ 1 รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological Footprint)
 • บทที่ 1 รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological Footprint)
 • บทที่ 2 วิธีการศึกษารอยเท้าทางนิเวศของโลก
 • บทที่ 3 ผลการวัดรอยเท้าทางนิเวศ
 • บทที่ 4 การลดขนาดรอยเท้าทางนิเวศเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง
ส่วนที่ 2 การลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน (School Ecological Footprint)
 • การลดค่ารอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน (School Ecological Footprint)
 • โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
 • โรงเรียนบ้านเมืองชุม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
 • โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
 • โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
 • โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา
 • โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
 • โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
 • ความรู้เพิ่มเติมจากโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน
16 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม