เรียนรู้วิธีการบริโภคเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านเกมอันสนุกสนานที่สร้างมาเพื่อช่วยผู้เรียนสำรวจพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนะนำการเลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเกม Home Make Over และ Sustainable Lifestyle

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. เกม Home Make Over
  2. เกม Sustainable Lifestyle
2 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม