ปัจจุบันการบริโภคมิได้ถูกตีกรอบไว้แค่เรื่องของอาหารการกินอย่างที่หลายคนเข้าใจ หากความหมายแท้จริงของ "การบริโภค" นั้นกว้างขวางและครอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เราจะบริโภคอย่างไรให้คุ้มค่าและยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย

  • ส่วนที่ 1 คุณกับโลกของคุณ
  • ส่วนที่ 2 Towards Sustainable Consumption
2 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม