ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์โดยไม่มีขีดจำกัด

หลักสูตรนี้นำเสนอสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัว และการแก้ไขพฤติกรรมต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ตลอดจนการดำเนินงานของประเทศไทยในการลดภาวะโลกร้อน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
  2. ภาวะเรือนกระจก (GHG)
  3. ยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน
3 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม