เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานและชีวิตประจำวัน เนื้อหาจะอยู่ที่ระดับ Pre-intermediate ถึง Intermediate โดยเน้นพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. Introduction and Overview
  2. Speaking
  3. Writing Effectively
  4. Listening Comprehension
  5. Reading Comprehension
7 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม