เรียนรู้ถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความหมายและคุณประโยชน์ การวางแผนกลยุทธ์ ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยดูจากขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและการวิเคราะห์ด้วยวีธี SWOT Analysis นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับองค์กร การนำแผนยุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสม

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • Module 1 Unit 1 ความหมายและประโยชน์จองการวางแผนกลยุทธ์
 • Module 1 Unit 2 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์
 • Module 2 Unit 1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
 • Module 2 Unit 2 การกำหนดวัตถุประสงค์
 • Module 3 Unit 1 ขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • Module 3 Unit 2 SWOT Analysis
 • Module 4 Unit 1 การจัดทำแผนปฏิบัติและโครงการ
 • Module 4 Unit 2 การจัดทำผลผลิต ตัวชี้วัด
 • Module 4 Unit 3 การติดตามและประเมินผล
 • Module 5 Unit 1 กรณ๊ศึกษาแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
 • Module 5 Unit 2 ผู้นำกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • Module 5 Unit 3 Best practice และระบบสนับสนุน
12 บท
กลุ่มผู้เรียน
 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา
หน่วยงาน
 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม