การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้ จึงนำเสนอแนวคิดแบบองค์รวมเพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดด้านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากร การออกแบบ เทคโนโลยีสะอาด การคมนาคม ฉลากสิ่งแวดล้อมและการรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด วิถีชีวิต และการจัดการของเสีย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ครอบครัว และสังคมต่อไป

เนื้อหาประกอบด้วย

 1. บทนำ
 2. บทที่ 1 การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 3. บทที่ 2 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน
 4. บทที่ 3 เทคโนโลยีสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. บทที่ 4 การคมนาคมอย่างยั่งยืน
 6. บทที่ 5 ฉลากสิ่งแวดล้อมและการรับรอง
 7. บทที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
 8. บทที่ 7 การตลาดอย่างยั่งยืน
 9. บทที่ 8 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
 10. บทที่ 9 การจัดการของเสีย
 11. บทสรุปการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11 บท
กลุ่มผู้เรียน
 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา
หน่วยงาน
 • สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม