การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้ จึงนำเสนอแนวคิดแบบองค์รวมเพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดด้านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากร การออกแบบ เทคโนโลยีสะอาด การคมนาคม ฉลากสิ่งแวดล้อมและการรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด วิถีชีวิต และการจัดการของเสีย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ครอบครัว และสังคมต่อไป

เนื้อหาประกอบด้วย

 • บทนำ
 • บทที่ 1 การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 • บทที่ 2 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน
 • บทที่ 3 เทคโนโลยีสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บทที่ 4 การคมนาคมอย่างยั่งยืน
 • บทที่ 5 ฉลากสิ่งแวดล้อมและการรับรอง
 • บทที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
 • บทที่ 7 การตลาดอย่างยั่งยืน
 • บทที่ 8 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
 • บทที่ 9 การจัดการของเสีย
 • บทสรุปการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11 บท
กลุ่มผู้เรียน
 • บุคคลทั่วไป
 • นักศึกษา
หน่วยงาน
 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม