การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบ และทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด มีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นำมาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลต่อตนเอง สัมคม และประเทศชาติตลอดไป

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. แนวคิด ขั้นตอนทรงงาน โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม
  2. โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรดิน
  3. โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรน้ำ
  4. โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรป่าไม้
  5. โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : พลังงานทดแทน
  6. ตัวอย่างโครงการ
6 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม