การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นหลักสากลและของประเทศไทย ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอน ประเภทและขนาดของโครงการ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือประชาชนทั่วไปจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เสนอข้อคิดเห็นในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. หลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  4. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
  5. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
5 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม