การพัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนไปสู่การจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY: AC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีองค์ประกอบ 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลักที่ 1 ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง เสาหลักที่ 2 ความร่วมมือในด้านเศษฐกิจ และ เสาหลักที่ 3 ความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการส่งเสริมและร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ภายใต้เสาหลักที่ 3 สำหรับหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นทำความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเรียนรู้แนวทางของประเทศต่างๆ ของอาเซียนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  2. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
  3. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
  4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
  5. กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
5 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม