โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) คือ โครงการที่นำกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาไปใช้ในโรงเรียน โดยนำแนวคิด Whole School Approach มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และมีกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ผ่านกรอบการทำงานทั้ง 4 มิติ คือ 1. ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3. ระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4. การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

เน้นให้โรงเรียนได้วิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบในบริบทของท้องถิ่นตนเอง เพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. บทนำ
  2. องค์ประกอบโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองกระบี่
  3. ธนาคารขยะรีไซเคิล
  4. อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
  5. อนุรักษ์ป่าชายเลน
  6. องค์ประกอบโรงเรียนสิ้งแวดล้อมของโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน
  7. การศึกษาป่าชายเลน
7 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม