เรียนรู้การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลทุกขั้นตอนจากคู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล ผ่านบทเรียนออนไลน์ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้คุณทราบรายละเอียดทุกขั้นตอนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
 1. บทนำ
 2. ขยะกำลังล้นเมือง
 3. ขยะมาจากไหน
 4. มาช่วยกันลดขยะ
 5. แยกขยะรีไซเคิล
 6. ธนาคารขยะรีไซเคิล
 7. คณะทำงานธนาคาร
 8. การเตรียมการเปิดธนาคาร
 9. การดำเนินการในวันเปิดธนาคาร
 10. การดำเนินการหลังปิดธนาคาร
 11. การสนับสนุน
11 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
หน่วยงาน
 • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม