บทเรียนออนไลน์ให้ความรู้ในการจัดการสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียว โดยใช้หลัก 3R 3อ และ 5ส เข้ามาช่วย

15 บท
ไม่มีใบประกาศ
กลุ่มผู้เรียน
  • หน่วยงาน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม