เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ในบทเรียนได้สอดแทรกเนื้อหา ตัวอย่าง รวมถึงข้อกฎหมายที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ไว้อย่างครบครัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  • ส่วนที่ 1 หลักทั่วไปของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  • ส่วนที่ 2 กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ส่วนที่ 3 การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม
11 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • วิชาการ
  • หน่วยงาน
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม