เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 : การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึง แนวคิดที่สอดคล้องตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น โดยการกระตุ้นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ตลอดจนการลดปริมาณขยะ การชำระค่าบริการ มาตรการต่างๆ รวมถึงผลที่แต่ละฝ่ายจะได้รับหลังจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนแล้ว


ส่วนที่ 2 : การฝึกอบรบเชิงปฎิบัติการสำหรับวิทยากร

ส่วนนี้จะเป็นคู่มือสำหรับการเป็นวิทยากรในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ซึ่งหลักสูตรที่จัดทำขึ้นแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ด้วยกัน ดังนี้

  • หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้บริหาร
  • หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ปฎิบัติการ
  • หลักสูตรที่ 3 สำหรับชุมชน
14 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม