ภายใต้กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบัน การจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกจิตสำนึกของผู้ใช้อาคาร ในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบอาคาร การก่อสร้าง และการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถ ของบุคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดำเนินการสำนักงานสีเขียวจะส่งผลตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกในระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฎิบัติงานในทุกภาคส่วน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. สำนักงานสีเขียว
  2. การดำเนินการสำนักงานสีเขียว
  3. การจัดการสำนักงานสีเขียว
  4. การประเมินความสำเร็จของสำนักงานสีเขียว
  5. อนาคตสำนักงานสีเขียว
5 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม