การเกิดภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดผิดฤดูกาลที่มีเพิ่มมากขึ้น เนื้อหาหลักสูตรกล่าวถึงความหมายของภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ การวางแผนสำหรับภาวะฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดเดาได้ สถานการณ์และแนวโน้มภัยพิบัติ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างกระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมในการจัดการภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
  1. ภัยพิบัติ
  2. ประเภทภัยพิบัติ
  3. การจัดการภัยพิบัติ
3 บท
กลุ่มผู้เรียน
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา
หน่วยงาน
  • กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม