ขนาดตัวอักษร
Username
Password
Eco School
ecoโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) คือ โครงการที่นำกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาไปใช้ในโรงเรียน โดยนำแนวคิด Whole School Approach มาเป้นกรอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และมีกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ